Vinç Operatörlük Kursu Müfredatı

KALDIRMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİ OPERATORÜ) YETİŞTİRME KURS
PROGRAMI
KURUMUN ADI :
KURUMUN ADRESİ :
KURUCUNUN ADI :
PROGRAMINADI : Kaldırma ve Yükleme İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği ve 05.05.2005 tarih ve 24 sayih Kurul Kararı’yla kabul edilen Özel Kurslar Çerçeve Programma göre hazırlanmıştır.
PROGRAMIN SEVİYESİ : 18 yaşını bitirmiş en az ilköğretim mezunları için hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu program ile kursiyerlerin;
Kaldirma ve yükleme iş makinelerini ve özelliklerini tanımaları,
Çalışırken oluşabilecek kazalara karşı emniyet önlemleri almaları,
İş makinelerinin kullanimi ile ilgili güvenlik önlemlerini almaları,
Kaldirma ve yükleme iş makinelerinin periyodik bakimmi yapmalan,
Kaldirma ve yükleme iş makinelerinin anzalarmi tespit etme becerisini kazanmalari,
Kaldirma ve yükleme iş makinelerinin arizalarmm giderilmesi için önlemler almaları,
Kaldirma ve yükleme iş makinelerinin kullanma teknikleriyle ilgili uygulamalar yapmalan,
Çevrenin korunması için gerekli önlemleri almaları
beklenmektedir.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu program, iş makineleri alanmda oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarilmasi ve
“kaldirma ve yükleme iş makineleri operatörü” ihtiyacımn karşılanması amacıyla
hazırlanmıştır.
Kursa katılacak kursiyerlerden operatörlüğün gerektirdiği işleri yapacak fiziksel özelliklere
sahip olduğunu gösterir sağlık raporu istenecektir.
Program; iş makinelerinin verimlilik, iş emniyeti ve güvenliği konularında makinenin iş
yapan ve hareket iletimini sağlayan sistemlerinin tanıtımı ve iş makinesinin işin çeşidine göre
uygulamalı olarak arazide, karayollarmda, kapalı ve açık alanlarda kullanımımn sağlanmasını
amaçlamaktadır.
Program uygulanırken slayt, cd, video vb. gösterilerin yanında, iş makinesi üzerinde, inşaat
alanmda yapılacak uygulamaları da içeren çalışmalar düzenlenecektir.
Konular (motor, hidrolik sistem, şanzıman sistemi, ataşmanların seçimi ve kullanılması,
yükün almması, taşmması, istiflenmesi vb.) teorik olarak verildikten sonra uygulamalı olarak
eğitim verilecektir.
Kurs sonunda yapılacak yazılı ve sözlü smavlar ile uygulama smavmda başarılı olan
kursiyerlere kaldirma ve yükleme operatörü sertifikası verilir. Yazılı smavda başarılı olup da
uygulama smavmda başarısız olan kursiyerlere ikinci bir uygulama smavı hakkı verilir.
Bu program uygulanırken anlatım, gösterip-yaptırma gibi yöntemler ile soru-cevap, grup
çalışmaları vb. tekniklerden yararlanılacaktır.
PROGRAMIN SÜRESİ:
a. Haftalık Sure: Günde 6 saat x 4 gün = 24 saat
b. Toplam Süre: 3 hafta x 24 saat = 72 saat
PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GORE HAFTALIK DAGILIMI
1. HAFTA
A. KALDIRMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİNİN TANITIMI VE GENEL
ÖZELLİKLERİ
Şasi
Gövde
Motor
Yakıt Sistemi
Soğutma Sistemi
Yağlama Sistemi
Fren Sistemi
Tork Konvertörü
Hidrolik Sistemleri
Pnömatik Sistemler ve Parçaları (Kompresör vs.)
Elektrik Sistemleri-Göstergeler
Hareket İletim Sistemleri
Dönüş (Direksiyon) Sistemi
Yürüyüş Takımları
Kumanda Kollan
Benzinli ve LPG’li makinelerin çalışma özellikleri
Dizel makinelerin çalışma özellikleri
Elektrikli makinelerin çalışma özellikleri
Bum Çeşitleri ve Bum Düzenleri
Denge Kollan ve Mesnet Ayaklan
Yük Kaldırma ve Dönüş Sistemi
Asansör Donanımı ve Çatal Ataşmanları
B. GÜVENLİK ONLEMLERI
Kişisel Koruyucular ve Kullamlmasi
İşe Başlamadan Önce ve Çalışma Anmda Almacak Güvenlik Önlemleri
Çalışma Alanımn Özelliğine Göre Almacak Güvenlik Onlemleri
Makine Seyir Emniyeti
Makine Park Emniyeti
Bakım Onarım Sırasmda Almacak Emniyet Onlemleri
C. KALDIRMA VE YÜKLEME İŞ MAKINELERI ATAŞMANLARI
Kaldirma ve Yükleme İş Makinelerinin Ataşmanları
Uygun Ataşman Seçimi
Ataşmanlarla Bağlantılı Çalışan Yardımcı Elemanlar
İşe Uygun Ataşmanları Söküp Takma
2. HAFTA
A. KALDIRMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK BAKIMI
İş Makinelerinin Periyodik Bakimimn Önemi
İş Makinelerinin Periyodik Bakimlan
a. Günlük bakım
Sıvı seviyelerinin kontrolü
Sıvı sizmtilan
Lastiklerin ve paletlerin kontrol ve bakımı
Hasarlı, gevşek ve aşmmış parçalarm kontrol ve bakımı
b. Haftahk bakim
Çalışma saatine göre yapilmasi gereken kontrol ve bakimlar
Yapılan km’ye göre yapilmasi gereken kontrol ve bakimlar
Turn hava ve sıvı fütrelerin kontrol ve bakımı
Kullanma kılavuzuna göre yapilmasi gereken bakimlar
c. Ayhk bakim
Aracm genel temizliği
Elektrik sisteminin kontrol ve bakımı
Kumanda ve kontrol sistemlerinin kontrol ve bakımı
ç. Üç aylık bakim
Aracm motorunun genel kontrol ve bakımı
Hidrolik sistemin kontrol ve bakımı
Güç aktarma elemanlannm kontrol ve bakımı
d. Alti ayhk bakim
Yıpranmış palet veya lastiklerin değişimi
Rekor ve oringlerin kontrol ve değişimi
Sıvı depolannm kontrol ve bakımı
Kayışlarm kontrol ve değişimi
B. KALDIRMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİNİN ARIZA BELİRTİLERİ,
OPERATOR TARAFINDAN GİDERİLEBİLECEK KÜÇÜK ONARIMLARI
1. Kaldirma ve Yükleme İş Makineleri Motorlarmm Basit Arıza ve Onarımları
a. Mars sisteminin basit anza ve Onarımları
b. Şarz sisteminin basit anza ve Onarımları
c. Yakit sisteminin basit anza ve Onarımları
Vantilatör Kayışının Basit Anza ve Onarımları
Akümülatörün Basit Anza ve Onarımları
Kaporta ve Şaside Yapılacak Kontroller, Fizikî Arızalarm Tespiti ve Giderilmesi
Hidrolik Hortumlarmm Basit Anza ve Onarımları
Yürüyüş Takımlarmm Basit Arıza ve Onarımları
3. HAFTA
A. UYGULAMALI OLARAK İŞ MAKİNESİNİN KULLANILMASI
Motorun Çalıştınlması
Kumanda Kollan ve Ataşmanlarm Kullanımı
Yürüyüş, Durdurma ve Park Etme
Dönüş, Manevra Çalışmaları
Denge Kolları ve Mesnet Ayakları Ayarlama Çalışmaları
Yükün Bağlama Uygulamaları
Denge ve Ağırlık Merkezi Çalışmaları
Yükün Çeşidine Göre Çatal Seçimi
Yük Taşırken Çatallarm Konumu
Çatallarla Açık ve Kapalı Alanlarda Yükleme ve Boşaltma Çalışmaları
Yükleme Çalışmaları
a. Yükün çeşidine göre yükleme çalışmaları
b. Değişik arazi şartlarma göre yükleme çalışmaları
12. Kaldırma Çalışmaları
a. Yükün Almması
b. Yükün Taşmması
c. Yükün İstiflenmesi
13. Makinenin Kara Yolunda Güvenli Bir Şekilde Kullanılması
a. Makinenin karayolunda güvenli kullanılması
b. Makinenin karayolunda güvenli taşınması
B. ÇEVRE BİLGİSİ
1. İş Makinelerinin ve Hatalı Kullanımm Etkisiyle Meydana Gelen Kirlilik ve Almacak
Önlemler
a. Hava kirliliği
b. İş makinesinin fazla yakıt yakmasmm nedenleri ve çevreye zararları
c. Temiz olmayan yakıtm kullanılmasmm zararları
Dökülecek, Taşacak, Tozacak Şekillerde Yük Yüklemenin Mahsurları
Gürültü Kirliliği ve Zararları
a. İş makinelerinin çıkardığı gürültünün çevredeki canlılar ve insanm ruh ve beden sağlığı
üzerindeki etkileri
b. Gürültüyü önlemeye yönelik düzenlemeler
İş Makinesi Kullanımmda Yakıt Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Uygulamalar
İş Makinesinin Verimli Kullanımı
Kaldırma ve Yükleme Sırasmda Ekolojik Dengenin Korunması
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Millî Eğitim Bakanlığmca belirlenen smav esaslarma uygun olarak yapılır. Uygulama smavmdan ve yazılı smavdan 100 üzerinden en az 70 alanlar başarılı sayılır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖGRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ
Kaldırma ve Yükleme İş Makinesi
Motor Maketi
Havalı Fren Sehpası
Debriyaj Balata Takımı
Hava Filtresi
Piston ve Piston Kolu
Termostat
Hava Saati
Bijon Anahtarı
Kar Zinciri
Mazot Pompası
Subap
Motor Sistem Panoları
Kanca ve Halatlar
Telsiz
Telefon
Eldiven
Emniyet Kemeri
İlkYardımÇantası
Gres Yağı
Temizlik Bezi
Gres Pompası
Açıkağız Anahtarlık Takımı
Tornavida Takımı
Yıldız Anahtar Takımı
Pense
Yangm Tüpü
Yağdanlık
Bilgisayar
Projeksiyon Cihazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir